Kancelaria Doradcy
Podatkowego od 1993 roku

Szanowni
Państwo,

Kancelaria powstała z myślą o Klientach chcących w sposób efektywny prowadzić działalność gospodarczą, bez konieczności tworzenia i nadzorowania wewnętrznych struktur księgowych.

Założona została przez doradcę zajmującego się problematyką podatkową od 1993 roku.

Realizując zlecone zadania współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowy mi, biegłymi rewidentami oraz innymi specjalistami świadczącymi usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W trosce o cenny czas naszych Klientów, sprawy związane z organiami administracji (ZUS, US, GUS itp.) realizujemy osobiście w ich imieniu.

Biuro
księgowe,

Świadczymy również usługi typowe dla działalności biur rachunkowych lub biur księgowych - prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz inne urządzenia księgowe, w tym ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oferujemy obsługę kadrowo płacową z uwzględnieniem realizacji obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Realizujemy obowiązki klientów z zakresu statystyki publicznej, statystyki NBP oraz rozliczeń parapodatkowych zobowiązań publiczno-prawnych.

Wykonując zlecone usługi współpracujemy z prawnikami, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi oraz innymi specjalistami świadczącymi usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - lista współpracowników w zakładce partnerzy.

Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi.

Reprezentujemy podatników przed organami podatkowymi wszystkich instancji w trakcie postępowań, kontrolnych i podatkowych. Zapewniamy na terenie Śląska zastępstwo procesowe w toku postepowań prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych lub Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Reprezentujemy stronę w trakcie przesłuchań świadków lub przeprowadzenia oględzin, formułujemy wnioski dowodowe oraz sporządzamy fotokopie akt sprawy. Przygotowujemy również zażalenia na postanowienia organów podatkowych i egzekucyjnych.

Reprezentowanie podatników przed sądem administracyjnym.

Sporządzamy skargi na ostateczne decyzje administracyjne oraz postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu egzekucyjnym na które służy zażalenie. Reprezentujemy podatników przed sądami administracyjnymi w przedmiocie skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

Mając na względzie interes naszych klientów, wynagrodzenie uzależniamy od wyniku sprawy "success fee" - wynagrodzenie za reprezentowanie podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym pobieramy jedynie w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia skargi. Jesteśmy przekonani, że taki sposób ustalenia wynagrodzenia gwarantuje klientom nasze maksymalne zaangażowanie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzimy usługowo księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Księgi rachunkowe prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych zapewniających klientom bezpośredni dostęp do zasobów, niezbędnych na etapie zarządzania przedsiębiorstwem.

Obsługujemy głównie klientów z województwa śląskiego, klientom spoza aglomeracji śląskiej - Katowic, oferujemy możliwość elektronicznej komunikacji i wymiany dokumentów za pomocą systemu informatycznego. Wdrażając innowacyjny system B2B, zapewniamy możliwość automatycznego księgowania przesłanych danych oraz sporządzania on-line zestawień i analiz zgodnie z wymaganiami klientów.

Posiadane przez nas systemy informatyczne umożliwią klientom generowanie na podstawie zaewidencjonowanych danych prognoz finansowych, sporządzania wyceny przedsiębiorstwa oraz dokonywania oceny jego bieżącej kondycji finansowej.

Sprawozdania finansowe

W zależności od potrzeb klientów sporządzamy lub wspieramy proces sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania sporządzamy w formie uproszczonej lub w formie pełnej obejmującej:

  • Wprowadzenie do sprawozdania,
  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  • Zestawienie zmian w kapitale,
  • Informację dodatkową.

Dane potrzebne do sporządzenia sprawozdania mogą pochodzić z zestawienia obrotów i sald lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów - posiadamy narzędzia umożliwiające przekształcenie danych z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przygotowujemy również sprawozdania z działalności Zarządu oraz wnioski o rejestrację sprawozdań finansowych w KRS. Na życzenie klientów składamy osobiście wnioski w kancelariach sądów rejestrowych położonych na terenie województwa śląskiego (Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice).

Sporządzamy prognozy sprawozdań finansowych pozwalające obserwować trendy podstawowych danych finansowych dla przyjętych planów inwestycyjnych, marketingowych, technologicznych lub innych. Współpracujemy z biegłymi rewidentami w zakresie audytów lub przeglądów sprawozdań finansowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych dla potrzeb procesów przekształceń oraz łączenia lub podziałów spółek.

Przygotowywanie planów finansowych

W warunkach gospodarki rynkowej podstawowym elementem ogólnego procesu planowania działalności jest planowanie finansowe, umożliwiające określenie dostępności i kosztów środków niezbędnych dla zapewnienia działalności operacyjnej. Pomagając w optymalizacji wyborów, sporządzamy prognozy i plany finansowe niezbędne na etapie składania aplikacji o pozyskanie finansowania działalności gospodarczej od jednostek monetarnych lub uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Sporządzamy prognozy sprawozdań finansowych, analizy struktury i dynamiki sprawozdań, analizy wskaźnikowe oraz prognozy rentowności przedsiębiorstw. Plany i analizy finansowe sporządzamy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwiających między innymi prognozowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz wychwycenia niekorzystnych zjawisk mogących zachodzić w firmie.

W zakresie przygotowania planów finansowych, doradztwa w sferze budżetowania i controllingu współpracujemy z kancelariami z Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej.